For the strength of Youth

If ye love me, keep my commandments.
John 14:15

Discover Register

WELCOME TO FSY!

Vítejte na fsy

Toto je plnohodnotný p?tidenní program s p?enocováním, který za?íná v pond?lí ráno a kon?í v sobotu brzy ráno. Mládež má p?íležitost se spole?n? u?it a r?st díky ú?asti na lekcích, zasv?cujících shromážd?ních a firesidech. Mezi hlavní body programu pat?í rodinný domácí ve?er, tane?ní zábava, hudební program, herní ve?er, projekty služby, varieté, dobré jídlo a sv?decké shromážd?ní. Hlavním p?ínosem jsou nov? vzniklá p?átelství, posílená sv?dectví a trvalé vzpomínky.

FSY je program pro mládež s cílem povzbudit mladé ú?astníky (ve v?ku 14–18 let), pomoci jim a vést je v jejich úsilí „p?ijíti ke Kristu“. FSY vytvá?í prost?edí, v n?mž má mládež možnost rozvíjet se duchovn?, fyzicky, intelektuáln? i sociáln?. Programy FSY se konají po celém sv?t? každé léto a ú?astní se jich více než 50 tisíc mladých. Na konference dohlíží v prvé ?ad? rádci z ?ad mladých dosp?lých ve v?ku 20 až 30 let, kte?í jsou pro mládež pozitivním p?íkladem. Všechny konference jsou vedeny dosp?lými instruktory.

Kdo se m?že zú?astnit?

Všem ú?astník?m FSY musí být k 30. zá?í roku, ve kterém se FSY ú?astní, alespo? 14 let a p?ed prvním dnem konference, které se zú?astní, nesm?jí dosáhnout 19ti let. Pokud tyto v?kové požadavky nespl?ujete, nebudete se moci zaregistrovat na žádnou konferenci FSY.

Programu se mohou zú?astnit mladí lidé jakéhokoli náboženského vyznání, pokud se zaváží dodržovat m??ítka Církve Ježíše Krista Svatých posledních dn? (Pro posílení mládeže) a pravidla týkající se oblékání a vzhledu uvedená na této stránce.

Povzbuzujeme všechny mladé k tomu, aby na FSY pozvali své p?átele, kte?í nejsou ?leny Církve.

Mladí muži a mladé ženy s vážnými fyzickými ?i duševními problémy nebo postižením, kte?í pot?ebují zvláštní pé?i, se musejí p?edtím, než se zaregistrují, spojit s organiza?ním týmem FSY.

Duration

FSY is a full, five-day, overnight program which begins on Monday morning and concludes early Saturday morning.

WHO MAY PARTICIPATE?

Legal age

Participants must turn 14 in the year of the attending the FSY session and must still be 18 when the session starts. Counselors must be at least 20 years of age in order to serve. 

Tolerance

Youth of any religion may participate in the program if they agree to keep the standards of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and the rules for dress and appearance. We encourage all youth to invite their friends who are not members of the Church to come to FSY.

Specialised welcome

Young men and women with serious physical or mental difficulties or disabilities who require special attention need to contact the FSY organisational team before registering (Contact and Feedback).

Want to join a session?

You want to join the mouvement and participate to FSY session.

register now