Pro posílení mládeže

Milujete-li mne, p?ikázání má zachovávejte.
Jan 14:15

Informace Registrace

VÍTEJ NA FSY!

Vítejte na fsy!

FSY je celosv?tový program, který své ú?astníky povzbuzuje, pomáhá jim a vede je p?i jejich snaze p?icházet ke Kristu.

Plánované ?innosti

Lekce, workshopy, tane?ní zábava, duchovní setkání, zasv?cující shromážd?ní atd.

Délka

FSY je plnohodnotný p?tidenní program s p?enocováním, který za?íná v pond?lí dopoledne a kon?í v sobotu ráno.

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?

V?ková hranice

Ú?astníci musí v témže roce, kdy se koná FSY, dosáhnout v?ku 14 let a první den konference jim ješt? nesmí být 19 let. Rádc?m musí být alespo? 20 let, aby mohli sloužit. 

Tolerance

Programu se mohou zú?astnit mladí lidé jakéhokoli náboženského vyznání, pokud se zaváží dodržovat m??ítka Církve Ježíše Krista Svatých posledních dn? a pravidla týkající se oblékání a vzhledu. Povzbuzujeme všechny mladé k tomu, aby na FSY pozvali své kamarády, kte?í nejsou ?leny Církve.

Zvláštní pozvání

Mladí muži a mladé ženy s vážnými fyzickými ?i duševními obtížemi nebo postižením, kte?í pot?ebují zvláštní pé?i, se musí p?edtím, než se zaregistrují, spojit s organiza?ním týmem FSY (Kontaktní údaje a zp?tná vazba).

Chceš se zúčastnit konference?

Chceš se k nám přidat a zúčastnit se konference FSY.

Zaregistruj se