For the strength of Youth

Milujete-li mne, p?ikázání má zachovávejte. Jan 14:15

chevron-bottom

WELCOME TO FSY!

hands
Vítejte na fsy!

FSY je celosv?tový program, který své ú?astníky povzbuzuje, pomáhá jim a vede je p?i jejich snaze p?icházet ke Kristu.

note
Plánované ?innosti

Lekce, workshopy, tane?ní zábava, duchovní setkání, zasv?cující shromážd?ní atd.

time
Délka

FSY je plnohodnotný p?tidenní program s p?enocováním, který za?íná v pond?lí dopoledne a kon?í v sobotu ráno.

chevron-bottom-dark

WHO MAY PARTICIPATE?

fsy_step3_boutons_picto
V?ková hranice

Ú?astníci musí v témže roce, kdy se koná FSY, dosáhnout v?ku 14 let a první den konference jim ješt? nesmí být 19 let. Rádc?m musí být alespo? 20 let, aby mohli sloužit. 

porte
Tolerance

Programu se mohou zú?astnit mladí lidé jakéhokoli náboženského vyznání, pokud se zaváží dodržovat m??ítka Církve Ježíše Krista Svatých posledních dn? a pravidla týkající se oblékání a vzhledu. Povzbuzujeme všechny mladé k tomu, aby na FSY pozvali své kamarády, kte?í nejsou ?leny Církve.

handicape
Zvláštní pozvání

Mladí muži a mladé ženy s vážnými fyzickými ?i duševními obtížemi nebo postižením, kte?í pot?ebují zvláštní pé?i, se musí p?edtím, než se zaregistrují, spojit s organiza?ním týmem FSY (Kontaktní údaje a zp?tná vazba).

chevron-bottom-dark

Want to join a session ?

Register