Rádci & organiza?ní tým

Jak se stát rádcem na FSY nebo ?lenem organiza?ního týmu

chevron-bottom

Hledáme mladé dosp?lé, kte?í budou pe?ovat o mládež b?hem FSY a budou p?íkladem toho, jak žít podle zásad evangelia.

Požadavky

 • Mladý dosp?lý (muž nebo žena)
 • Hoden chrámového doporu?ení
 • Muži musejí být navrátivší se misioná?i (s datem návratu p?ed Mini-FSY)
 • Být dobrým ?lenem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dn?
 • Mít sv?dectví o znovuz?ízeném evangeliu
 • Mít zkušenosti s prací s mládeží
 • Optimistická osobnost
 • Zodpov?dná osobnost
 • Student Institutu
 • Být schopen dob?e pracovat s dalšími spolupracovníky
 • Být schopen motivovat druhé a v p?ípad? pot?eby je i ukáznit
 • V?k mezi 20 a 30 lety (v první den konference)
 • Mít rád mládež a rád s ní pracovat
 • Mít doporu?ení od biskupa/presidenta odbo?ky
 • Být p?ipraven sloužit celý týden s omezeným ?asem na spánek
 • Ú?astnit se školení
 • Být schopen pracovat dlouhé hodiny
 • ?ídit se m??ítky FSY pro oblékání a vzhled

Úkoly:

 • P?id?len ke skupin? 8 až 14 mladých stejného pohlaví.
 • Zodpov?dný za fyzické i duchovní blaho každého ú?astníka b?hem celého týdne.
 • Je vyžadována schopnost u?it – jak formáln?, tak neformáln?
 • Být vhodným p?íkladem oddaného u?edníka Ježíše Krista

P?ihlášky rádc?

P?ihlaste se prosím p?es internet a p?ipojte svou fotografii. Za n?kolik dn?, když bude vaše p?ihláška p?ekontrolována, obdržíte odkaz na formulá?, který vyplníte a podepíšete vy a poté váš biskup/president odbo?ky. Bu? vy, nebo on pošle vypln?ný formulá? poštou na uvedenou adresu.

Internetové p?ihlášky mohou být podávány každý rok po?ínaje 1. lednem a možnost p?ihlásit se bude ukon?ena ve chvíli, kdy bude povolán dostate?ný po?et rádc?.

Náklady

Rádci nemusejí platit za dopravu, stravu ani ubytování.

Video o zodpov?dnostech rádc?

Chcete-li se dov?d?t více informací o zodpov?dnostech rádc?, podívejte se prosím na toto video.

Povolání rádce

Ti, kte?í byli vybráni jako rádci na FSY, obdrží své povolání e-mailem. Tato povolání budou posílána po?ínaje únorem do té doby, než bude povolán dostate?ný po?et rádc?.

Žadatelé, kte?í nebudou moci být tento rok povoláni, rovn?ž obdrží e-mail, a to v kv?tnu.

Žadatelé, kte?í ješt? slouží na misii

Misioná?i se mohou p?ihlásit jako rádci p?es internet. Místo biskupa/presidenta odbo?ky podepíše formulá? president misie. Když obdrží potvrzení svého povolání e-mailem, další informace obdrží až poté, co svou misii dokon?í, aby nebyli odvád?ni od svého posvátného povolání jako misioná?i.

Misioná? musí svou misii dokon?it a vrátit se p?edtím, než se bude konat Mini-FSY (školení FSY), aby se ho mohl zú?astnit a p?ipravit se.

Tato možnost je k dispozici pouze pro misioná?e, kte?í bydlí v území Evropa.

Want to be a counselor ?

Register