For the strength of Youth

go and do1 Nephi 3:7

Discover Register

WELCOME TO FSY!

Witaj w programie szczególnie dla m?odzie?y (fsy)

Jest to pi?ciodniowy program, z przewidzianymi noclegami, który rozpoczyna si? w poniedzia?ek rano i ko?czy wczesnym rankiem w sobot?. Podczas uczestnictwa w lekcjach, specjalnych programach tematycznych i ogniskach, m?odzie? ma mo?liwo?? wspólnego uczenia si? i wzrastania. G?ównymi atrakcjami takiego tygodnia b?d?: domowy wieczór rodzinny, ta?ce, program muzyczny, wieczór gier, projekty s?u?by, pokazy artystyczne, dobre jedzenie i spotkanie ze sk?adaniem ?wiadectw. G?ównymi korzy?ciami b?d?: zawarcie nowych przyja?ni, wzmocnienie ?wiadectw oraz trwa?e wspomnienia.

SDM to program skierowany do m?odzie?y, a jego celem jest wzmacnianie, pomaganie i pokierowanie m?odymi uczestnikami (w wieku 14–18 lat), kiedy staraj? si? „przyj?? do Chrystusa”. SDM tworzy miejsce, w którym m?odzie? ma sposobno?? rozwijania si? pod wzgl?dem duchowym, fizycznym, intelektualnym i spo?ecznym. Programy SDM odbywaj? si? na ca?ym ?wiecie ka?dego lata i bierze w nich udzia? ponad 50 tysi?cy m?odych ludzi. Sesje nadzoruj? przede wszystkim m?odzi doro?li doradcy, w wieku od 20 do 30 lat, którzy s? pozytywnym przyk?adem dla m?odzie?y. Wszystkimi sesjami kieruj? doro?li instruktorzy.

Kto mo?e bra? udzia??

Wszyscy uczestnicy programu SDM musz? mie? uko?czone co najmniej 14 lat do 30 wrze?nia roku, w którym bior? udzia? w SDM i nie mog? mie? uko?czonego 19. roku ?ycia przed pierwszym dniem sesji, w której bior? udzia?. Je?li nie spe?niasz wymogów wiekowych, nie b?dziesz móg? zarejestrowa? si? na ?adn? sesj? SDM.

W programie mo?e bra? udzia? m?odzie? ka?dego wyznania, je?li zgadza si? zachowa? normy Ko?cio?a Jezusa Chrystusa ?wi?tych w Dniach Ostatnich (Dla wzmocnienia m?odzie?y) oraz zasady dotycz?ce ubioru i wygl?du opisane na tej stronie internetowej.

Zach?camy wszystkich m?odych uczestników, aby zaprosili swoich przyjació?, którzy nie s? cz?onkami Ko?cio?a, by wzi?li udzia? w SDM.

M?odzi m??czy?ni i m?ode kobiety z powa?nymi problemami b?d? niepe?nosprawno?ci? fizyczn? lub psychiczn?, którzy wymagaj? szczególnej uwagi, musz? skontaktowa? si? z organizatorami, zanim dokonaj? rejestracji.

Duration

FSY is a full, five-day, overnight program which begins on Monday morning and concludes early Saturday morning.

WHO MAY PARTICIPATE?

Legal age

Participants must turn 14 in the year of the attending the FSY session and must still be 18 when the session starts. Counselors must be at least 20 years of age in order to serve. 


Tolerance

Youth of any religion may participate in the program if they agree to keep the standards of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and the rules for dress and appearance. We encourage all youth to invite their friends who are not members of the Church to come to FSY.

Specialised welcome

Young men and women with serious physical or mental difficulties or disabilities who require special attention need to contact the FSY organisational team before registering (Contact and Feedback).

Want to join a session?

You want to join the mouvement and participate to FSY session.

register now