Dla siły młodzieży

“I can do all things through Christ which strengtheneth me”

Philippians 4:13

chevron-bottom

WITAMY DO FSY!

hands
Witaj w programie szczególnie dla m?odzie?y (fsy)

Jest to pi?ciodniowy program, z przewidzianymi noclegami, który rozpoczyna si? w poniedzia?ek rano i ko?czy wczesnym rankiem w sobot?. Podczas uczestnictwa w lekcjach, specjalnych programach tematycznych i ogniskach, m?odzie? ma mo?liwo?? wspólnego uczenia si? i wzrastania. G?ównymi atrakcjami takiego tygodnia b?d?: domowy wieczór rodzinny, ta?ce, program muzyczny, wieczór gier, projekty s?u?by, pokazy artystyczne, dobre jedzenie i spotkanie ze sk?adaniem ?wiadectw. G?ównymi korzy?ciami b?d?: zawarcie nowych przyja?ni, wzmocnienie ?wiadectw oraz trwa?e wspomnienia. SDM to program skierowany do m?odzie?y, a jego celem jest wzmacnianie, pomaganie i pokierowanie m?odymi uczestnikami (w wieku 14–18 lat), kiedy staraj? si? „przyj?? do Chrystusa”. SDM tworzy miejsce, w którym m?odzie? ma sposobno?? rozwijania si? pod wzgl?dem duchowym, fizycznym, intelektualnym i spo?ecznym. Programy SDM odbywaj? si? na ca?ym ?wiecie ka?dego lata i bierze w nich udzia? ponad 50 tysi?cy m?odych ludzi. Sesje nadzoruj? przede wszystkim m?odzi doro?li doradcy, w wieku od 20 do 30 lat, którzy s? pozytywnym przyk?adem dla m?odzie?y. Wszystkimi sesjami kieruj? doro?li instruktorzy.

note
Kto mo?e bra? udzia??

Wszyscy uczestnicy programu SDM musz? mie? uko?czone co najmniej 14 lat do 30 wrze?nia roku, w którym bior? udzia? w SDM i nie mog? mie? uko?czonego 19. roku ?ycia przed pierwszym dniem sesji, w której bior? udzia?. Je?li nie spe?niasz wymogów wiekowych, nie b?dziesz móg? zarejestrowa? si? na ?adn? sesj? SDM. W programie mo?e bra? udzia? m?odzie? ka?dego wyznania, je?li zgadza si? zachowa? normy Ko?cio?a Jezusa Chrystusa ?wi?tych w Dniach Ostatnich (Dla wzmocnienia m?odzie?y) oraz zasady dotycz?ce ubioru i wygl?du opisane na tej stronie internetowej. Zach?camy wszystkich m?odych uczestników, aby zaprosili swoich przyjació?, którzy nie s? cz?onkami Ko?cio?a, by wzi?li udzia? w SDM. M?odzi m??czy?ni i m?ode kobiety z powa?nymi problemami b?d? niepe?nosprawno?ci? fizyczn? lub psychiczn?, którzy wymagaj? szczególnej uwagi, musz? skontaktowa? si? z organizatorami, zanim dokonaj? rejestracji.

time
Duration

FSY is a full, five-day, overnight programme which begins on Monday morning and concludes early Saturday morning.
Young adults called to serve at FSY ensure the physical safety and promote the spiritual well-being of each participant attending FSY, especially the participants in the counsellor’s assigned group. 

chevron-bottom-dark

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

fsy_step3_boutons_picto
Age of participants

All FSY participants must:
• turn 14 no later than December 31st of the year they are attending
• still be aged 18 on 1st January of the year they are attending.

porte
Fsy expectations

Youth of any religion may participate in FSY if they agree to keep the FSY Standards of Conduct (please see the Standards page on this website) and are expected to follow all principles taught in For the Strength of Youth: A Guide for Making Choices
Youth are expected to show respect for themselves and others. They are to be polite and kind to all campus employees and other youth.
We encourage all youth to invite their friends who are not members of the Church to come to FSY.

handicape
Youth with disabilities

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints strives to ensure that all within its reach feel valued and welcomed.
In keeping with this charge, FSY strives to accommodate youth with disabilities whenever it can safely do so.
Please contact your session administrators (see Contact page) to discuss any additional needs, preferably before registering.

chevron-bottom-dark

Want to join a session ?

Register