For the strength of Youth

Wherefore, be not weary in well doing, for ye are laying the foundation of a great work. And out of small things proceedeth that which is great.

Behold, the Lord requireth the heart and a willing mind.

Doctrine & Covenants 64:33-34

chevron-bottom

WELCOME TO FSY!

hands
Kto mo?e bra? udzia??

Wszyscy uczestnicy programu SDM musz? mie? uko?czone co najmniej 14 lat do 30 wrze?nia roku, w którym bior? udzia? w SDM i nie mog? mie? uko?czonego 19. roku ?ycia przed pierwszym dniem sesji, w której bior? udzia?. Je?li nie spe?niasz wymogów wiekowych, nie b?dziesz móg? zarejestrowa? si? na ?adn? sesj? SDM. W programie mo?e bra? udzia? m?odzie? ka?dego wyznania, je?li zgadza si? zachowa? normy Ko?cio?a Jezusa Chrystusa ?wi?tych w Dniach Ostatnich (Dla wzmocnienia m?odzie?y) oraz zasady dotycz?ce ubioru i wygl?du opisane na tej stronie internetowej. Zach?camy wszystkich m?odych uczestników, aby zaprosili swoich przyjació?, którzy nie s? cz?onkami Ko?cio?a, by wzi?li udzia? w SDM. M?odzi m??czy?ni i m?ode kobiety z powa?nymi problemami b?d? niepe?nosprawno?ci? fizyczn? lub psychiczn?, którzy wymagaj? szczególnej uwagi, musz? skontaktowa? si? z organizatorami, zanim dokonaj? rejestracji.

note
Kto mo?e bra? udzia??

Wszyscy uczestnicy programu SDM musz? mie? uko?czone co najmniej 14 lat do 30 wrze?nia roku, w którym bior? udzia? w SDM i nie mog? mie? uko?czonego 19. roku ?ycia przed pierwszym dniem sesji, w której bior? udzia?. Je?li nie spe?niasz wymogów wiekowych, nie b?dziesz móg? zarejestrowa? si? na ?adn? sesj? SDM. W programie mo?e bra? udzia? m?odzie? ka?dego wyznania, je?li zgadza si? zachowa? normy Ko?cio?a Jezusa Chrystusa ?wi?tych w Dniach Ostatnich (Dla wzmocnienia m?odzie?y) oraz zasady dotycz?ce ubioru i wygl?du opisane na tej stronie internetowej. Zach?camy wszystkich m?odych uczestników, aby zaprosili swoich przyjació?, którzy nie s? cz?onkami Ko?cio?a, by wzi?li udzia? w SDM. M?odzi m??czy?ni i m?ode kobiety z powa?nymi problemami b?d? niepe?nosprawno?ci? fizyczn? lub psychiczn?, którzy wymagaj? szczególnej uwagi, musz? skontaktowa? si? z organizatorami, zanim dokonaj? rejestracji.

time
Duration

FSY is a full, five-day, overnight program which begins on Monday morning and concludes early Saturday morning.

chevron-bottom-dark

WHO MAY PARTICIPATE?

fsy_step3_boutons_picto
Legal age

Participants must turn 14 in the year of the attending the FSY session and must still be 18 when the session starts. Counselors must be at least 20 years of age in order to serve. 

porte
Tolerance

Youth of any religion may participate in the program if they agree to keep the standards of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and the rules for dress and appearance. We encourage all youth to invite their friends who are not members of the Church to come to FSY.

handicape
Specialised welcome

Young men and women with serious physical or mental difficulties or disabilities who require special attention need to contact the FSY organisational team before registering (Contact and Feedback).

chevron-bottom-dark

Want to join a session ?

Register