Counsellor & Staff

How to become an FSY Counselor or Member of Staff

chevron-bottom

Szukamy m?odych doros?ych, którzy zajm? si? m?odzie?? podczas tygodnia programu SDM i którzy s? przyk?adem ?ycia zgodnego z zasadami ewangelii.

Wymagania

 • M?ody doros?y
 • Godny rekomendacji ?wi?tynnej
 • Kandydaci p?ci m?skiej musz? by? by?ymi misjonarzami (data powrotu z misji przed mini SDM)
 • By? cz?onkiem Ko?cio?a Jezusa Chrystusa ?wi?tych w Dniach Ostatnich ciesz?cym si? dobr? opini?
 • Mie? ?wiadectwo o przywróconej ewangelii
 • Mie? do?wiadczenie w pracy z m?odzie??
 • Mie? pogodn? osobowo??
 • By? odpowiedzialny
 • By? studentem instytutu
 • Dobrze pracowa? z wspó?pracownikami
 • Umie? motywowa? i ukara?, kiedy to konieczne
 • By? w wieku od 20 do 30 lat w pierwszym dniu konferencji
 • Kocha? m?odzie? i prac? z ni?
 • Rekomendacja od biskupa/prezydenta gminy
 • By? przygotowanym na ca?otygodniow? s?u?b?, z niewielk? ilo?ci? snu
 • Bra? udzia? w sesjach szkoleniowych
 • Umie? pracowa? przez d?ugi czas
 • Stosowa? si? do norm SDM dotycz?cych ubioru i wygl?du

Zadania:

 • Przydzielony do grupy sk?adaj?cej si? z 8-14 osób tej samej p?ci co dana osoba
 • Odpowiedzialny za fizyczne i duchowe dobro ka?dego uczestnika przez trwaj?cy ca?y tydzie? program
 • Wymagane jest nauczanie formalne i nieformalne
 • By? dobrym przyk?adem oddanego ucznia Jezusa Chrystusa

Aplikacje od doradców

Prosimy sk?ada? aplikacje on-line, za??czaj?c zdj?cie. Kilka dni pó?niej, po sprawdzeniu twojej aplikacji, otrzymasz link do formularza, który wydrukujesz i podpiszesz w?asnor?cznie, a nast?pnie dasz do podpisu swojemu biskupowi/prezydentowi gminy. Nast?pnie wype?niony formularz nale?y przes?a? poczt? tradycyjn? na wskazany adres. Mo?esz to zrobi? ty lub biskup/prezydent gminy.

Sk?adanie aplikacji on-line mo?e rozpocz?? si? 1 stycznia ka?dego roku, a zako?czy si? z chwil? powo?ania wystarczaj?cej liczby doradców.

Koszty

Doradcy nie musz? p?aci? za podró?, wy?ywienie i zakwaterowanie.

Wideo na temat obowi?zków doradców

Aby zapozna? si? z dalszymi informacjami na temat obowi?zków doradców, prosimy obejrze? film wideo.

Powo?anie na doradc?

Ci, którzy zostali wybrani na doradców w programie SDM, otrzymaj? swoje powo?anie e-mailem. Powo?ania te b?d? rozsy?ane od lutego ka?dego roku do czasu, kiedy znajdziemy wystarczaj?c? liczb? osób.

Osoby sk?adaj?ce aplikacje, które nie b?d? wzi?te w tym roku pod uwag?, do maja równie? otrzymaj? e-mail informuj?cy o tym fakcie.

Osoby sk?adaj?ce aplikacje, które jeszcze s? na misji

Misjonarze mog? sk?ada? aplikacje na doradców przez Internet. W ich przypadku formularz podpisuje nie biskup/prezydent gminy, lecz prezydent misji. Po potwierdzeniu powo?ania drog? e-mailow?, otrzymaj? dalsze informacje, ale dopiero wtedy, gdy uko?cz? swoj? misj?, aby nic nie odci?ga?o ich od ?wi?tego powo?ania misjonarskiego.

Misjonarz musi by? odwo?any ze swojej misji i wróci? do domu, zanim przyjedzie na mini SDM (sesj? szkoleniow? SDM), aby wzi?? w niej udzia? i przygotowa? si?.

Mo?liwo?? tak? maj? wy??cznie ci misjonarze, którzy mieszkaj? na obszarze Europy.

Want to be a counselor ?

Register