Counsellor & Staff

How to become an FSY Counselor or Member of Staff

chevron-bottom

C?ut?m tineri adul?i care s? aib? grij? de tineri în timpul s?pt?mânii FSY, care sunt exemple ale modului de via?? tr?it? conform principiilor Evangheliei.

Cerin?e

 • Tân?r adult
 • Demn de a merge la templu
 • Aplican?ii de sex masculin trebuie s? fie fo?ti misionari (data întoarcerii din misiune înainte de mini-FSY)
 • S? fie un membru cu drepturi depline al Bisericii lui Isus Hristos a Sfin?ilor din Zilele din Urm?
 • M?rturie despre Evanghelia restaurat?
 • Experien?? în a lucra cu tinerii
 • Personalitate energic?
 • Responsabil
 • Cursant la institut
 • S? poat? conlucra bine cu colegii de munc?
 • S? poat? motiva ?i disciplina atunci când este necesar
 • Vârsta cuprins? între 20-30 de ani în prima zi a conferin?ei
 • S? iubeasc? tinerii ?i s?-i plac? s? lucreze cu ei
 • Recomandare din partea episcopului/pre?edintelui de ramur?
 • S? fie preg?tit s? slujeasc? o s?pt?mân? întreag?, având parte de pu?ine ore de somn
 • S? ia parte la sesiuni de instruire
 • S? poat? munci multe ore
 • S? respecte standardele FSY cu privire la îmbr?c?minte ?i înf??i?are

Responsabilit??i:

 • R?spunde de un grup format din 8-14 tineri de acela?i sex
 • R?spunde de bun?starea fizic? ?i spiritual? a fiec?rui participant pe toat? durata desf??ur?rii programului din acea s?pt?mân?
 • Pred? atât în mod oficial, cât ?i neoficial
 • S? fie un bun exemplu de ucenic devotat al lui Isus Hristos

Înscriere în calitate de consilieri

V? rug?m s? v? înscrie?i online ?i s? anexa?i o poz?. Dup? câteva zile, dup? ce v-a fost verificat? solicitarea, ve?i primi un link c?tre un formular pe care trebuie s?-l tip?ri?i ?i s?-l semna?i, dup? care acesta va trebui semnat de episcopul/pre?edintele vostru de ramur?. Ori dânsul, ori dumneavoastr? ve?i trimite formularul completat prin po?t? la adresa indicat?.

Înscrierile online pot începe din 1 ianuarie, în fiecare an, ?i se vor încheia imediat ce a fost completat num?rul necesar de consilieri.

Costuri

Consilierii nu trebuie s? pl?teasc? pentru transport, mâncare ?i cazare.

Prezentare video despre responsabilit??ile consilierilor

Pentru mai multe informa?ii despre responsabilit??ile consilierilor, v? rug?m s? viziona?i urm?torul film.

Chemarea în calitate de consilier

Cei care au fost ale?i consilieri pentru FSY, î?i vor primi chemarea prin e-mail. Chem?rile vor fi trimise începând cu luna februarie a fiec?rui an, pân? când este completat num?rul necesar.

Aplican?ii care nu pot fi lua?i în considerare anul acesta, vor primi, de asemenea, un e-mail pân? în luna mai.

Aplican?ii care sunt înc? în misiune

Misionarii pot solicita, pe Internet, s? devin? consilieri. Pre?edintele de misiune va semna formularul în locul episcopului/pre?edintelui de ramur?. Dup? confirmarea chem?rii lor prin e-mail, ei vor primi mai multe informa?ii numai dup? ce-?i vor termina misiunea, pentru a nu fi distra?i de la chemarea lor sacr? de misionari.

Un misionar trebuie s? fie eliberat din misiunea lui ?i s? se întoarc? acas? înainte de mini-FSY (sesiunea de instruire FSY), pentru a putea s? participe ?i s? se preg?teasc?.

Aceasta este o ocazie doar pentru acei misionari care locuiesc în zona Europa.

Want to be a counselor ?

Register