Për Forcën e Rinisë

"Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia"
Gjoni 14:15

Zbulo Regjistrohu

MIRË SE VINI NË FSY!

Mirësevini në enkas për rininë (fsy)

Ky është një program i plotë pesëditor, përfshirë netët, i cili fillon në mëngjesin e së hënës dhe përfundon herët në mëngjesin e së shtunës. Rinia ka mundësinë që të mësojë e të zhvillohet bashkërisht, teksa ndjek së bashku klasa mësimore, mbledhje shpirtërore dhe mbledhje rreth vatrës. Në më të spikaturat e javës përfshihen Mbrëmja Familjare, vallëzime, një program muzikor, një mbrëmje lojërash, projekte shërbimi, një shfaqje variete, ushqim i shijshëm dhe një mbledhje për dëshmitë. Përfitimet kryesore janë miqësi të reja, forcim i dëshmive dhe kujtime që zgjasin.

EPR është një program rinor, me objektivat e inkurajimit, ndihmës dhe udhëheqjes së pjesëmarrësve të moshës së re (14–18 vjeç), ndërsa përpiqen që të "[vijnë] te Krishti". EPR krijon një mjedis ku rinia ka mundësinë që të zhvillojë anët shpirtërore, fizike, intelektuale dhe shoqërore. Programet EPR zhvillohen çdo verë anembanë botës dhe frekuentohen nga më shumë se 50.000 të rinj. Sesionet kryesisht mbikëqyren nga këshilltarë të cilët janë të rinj të moshave madhore ndërmjet 20 dhe 30 vjeç dhe të cilët janë model pozitiv për rininë. Të gjitha sesionet drejtohen nga instruktorë të rritur.

Kush mund të marrë pjesë?

Të gjithë pjesëmarrësit në EPR duhet të arrijnë të paktën në 14 vjeç deri më 30 shtator të vitit kur janë duke marrë pjesë në EPR dhe nuk duhet të kenë arritur moshën 19 vjeç përpara ditës së parë të sesionit që do të frekuentojnë. Nëse nuk i plotësoni kërkesat për moshën, nuk do të lejoheni të regjistroheni për ndonjë sesion të EPR.

Në program mund të marrin pjesë të rinj të çdo besimi fetar, nëse ata janë dakord të zbatojnë standarded e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme (Për Forcën e Rinisë) dhe rregullat për veshjen dhe pamjen e jashtme që jepen në këtë faqe nistore.

Nxisim gjithë të rinjtë të ftojnë për të ardhur në EPR miqtë e tyre që nuk janë anëtarë të Kishës.

Të rinjtë dhe të rejat që kanë vështirësi ose paaftësi serioze fizike ose mendore, për të cilët kërkohet vëmendje e veçantë, duhet të marrin kontakt me grupin organizues përpara regjistrimit.

Duration

FSY is a full, five-day, overnight program which begins on Monday morning and concludes early Saturday morning.

Kush mund të marrë pjesë?

Legal age

Participants must turn 14 in the year of the attending the FSY session and must still be 18 when the session starts. Counselors must be at least 20 years of age in order to serve. 


Tolerance

Youth of any religion may participate in the program if they agree to keep the standards of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and the rules for dress and appearance. We encourage all youth to invite their friends who are not members of the Church to come to FSY.

Specialised welcome

Young men and women with serious physical or mental difficulties or disabilities who require special attention need to contact the FSY organisational team before registering (Contact and Feedback).

Dëshiron ti bashkohesh një sesioni?

Ju dëshironi të bashkoheni me lëvizjen dhe të merrni pjesë në FSY.

register now